De internetdiensten en websites die tot uw beschikking worden gesteld uit naam van Mirati Marketing vallen onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en voorwaarden te accepteren. Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van Mirati Marketing berusten bij Mirati Marketing, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van Mirati Marketing.

Alle afbeeldingen, merken, logo’s en teksten zijn en blijven eigendom van Mirati Marketing  en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mirati Marketing. Mirati Marketing verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door Mirati Marketing op internet gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: “© 2017 Mirati Marketing, Hoorn”. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mirati Marketing, verboden.

Privacy Statement

Mirati Marketing heeft deze persoonsgegevensverklaring opgesteld omdat wij uw recht op privacy respecteren. Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken op de websites die onder het beheer vallen van Mirati Marketing.

U kunt deze en/of andere website(s) die onder het beheer van Mirati Marketing vallen, in beginsel anoniem raadplegen. Indien u echter een vraag stelt, op en/of aanmerkingen via het contactformulier inzendt etc. verkrijgen wij uw persoonsgegevens. Wij zullen deze verwerken in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Mirati Marketing draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van Mirati Marketing zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Mirati Marketing maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De cookies zorgen er onder andere voor dat de website(s) bij een volgend bezoek sneller toegankelijk is/zijn. Wij kunnen de informatie gebruiken om onze website(s) inhoudelijk en technisch te verbeteren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Instructies m.b.t. het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kunt u als bezoeker van de website(s) hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren als u cookies weigert.

Gegevens die zijn verzameld via deze en/of andere website(s) die onder het beheer van Mirati Marketing vallen, kunnen worden gebruikt voor analyse van demografische, administratieve en technische gegevens in ruime zin. Daarmee kunnen we onze website(s) en dienstverlening mogelijk verbeteren.

U heeft het recht Mirati Marketing te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Mocht u commerciële informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit op elk moment aangeven op het hierna genoemde adres. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen. Uw reactie kunt u zenden aan:

Mirati Marketing
Matissehof 75
1628 XS Hoorn

Deze en/of andere website(s) die onder het beheer van Mirati Marketing vallen, kunnen links naar andere websites bevatten. Mirati Marketing is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Mirati Marketing biedt bezoekers van deze en/of andere website(s) die onder het beheer van Mirati Marketing vallen de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens uit de database, het verzoek tot het stopzetten van toekomstige informatieverzending of te verklaren om in de toekomst niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. U kunt hiervoor gebruik maken van de hierboven genoemde contactgegevens.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Mirati Marketing en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Mirati Marketing noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van Mirati Marketing is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Mirati Marketing c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van Mirati Marketing aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk, degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk.

Mirati Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. links naar andere websites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen en dergelijke die niet onder de verantwoordelijkheid van Mirati Marketing vallen.

Gebruik van deze en/of andere website(s) die onder het beheer van Mirati Marketing vallen is geheel voor eigen risico. De inhoud van deze en/of andere website(s) die onder het beheer van Mirati Marketing vallen, is uitsluitend van informatieve aard, voornamelijk bedoeld als hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen en kan op geen enkele wijze de adviezen van medische beroepsbeoefenaren vervangen. De informatie op deze en/of andere website(s) die onder het beheer van Mirati Marketing vallen, dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een specifiek gezondheidsprobleem.  Informatie die voor de gebruiker van essentieel belang is, dient altijd door de gebruiker te worden geverifieerd op juistheid.

Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts of specialist. Het handelen van medische beroepsbeoefenaren is per patiënt individueel bepaald en hangt onder andere af van aanwezige symptomen, lichamelijk onderzoek, anamnese en de interpretatie van testuitslagen. Dit in combinatie met de op dat moment geldende medische inzichten, beschikbare kennis, behandelrichtlijnen en behandelmogelijkheden, zal uitmonden in een medisch advies en/of medische behandeling. Elke individuele medisch beroepsbeoefenaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling van de desbetreffende patiënt.

Mededeling over vragen en terugkoppeling

Vragen en alle andere vormen van terugkoppeling die via deze en/of andere website(s) die onder het beheer van Mirati Marketing vallen, aan Mirati Marketing zijn gericht dienen geen verband te houden met persoonlijke gezondheidskwesties en/of specifieke producten die alleen op doktersrecept verkrijgbaar zijn. Deze dienen aan een arts te worden gericht.

Indien een bezoeker van deze website reageert met persoonlijke terugkoppelingsgegevens zoals vragen, opmerkingen, suggesties, en dergelijke, zal dergelijke informatie worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en zal Mirati Marketing geen enkele verplichting hebben met betrekking tot dergelijke informatie en behoudt Mirati Marketing zich de vrijheid voor deze informatie voor anderen, zonder beperking te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden.

Alle informatie op deze en/of andere website(s) die onder het beheer van Mirati Marketing vallen, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

Mededeling auteursrecht

Copyright © 2017-2023 Mirati Marketing, Hoorn. Alle rechten voorbehouden.